Yayınlarımız

Akıllı Sözleşmeler

Akıllı sözleşmeler ya da İngilizce ifadeyle “smart contracts”, sözleşmenin müzakere sürecini ve edimlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak, doğrulamak veya sağlamak üzere tasarlanmış bir bilgisayar protokolü olarak tanımlanabilir. Akıllı sözleşmeler avukat, noter vb. aracı unsurlara bağımlılığı ortadan kaldırarak para...

Okumaya Devam Et

Dijital Hacktivizm

Hacktivizm son zamanlarda daha popüler olmaya, adını daha sık duyurmaya başlamış olsa da yeni bir oluşum değildir ve daha köklü bir geçmişe sahiptir. 1980lerin sonlarında başlayan hacktivizmin yolculuğu teknolojinin gelişmesiyle olgunlaşmış, daha fazla adını duyurmuş ve her geçen gün kendisine daha fazla destekçi bulmuştur.

Okumaya Devam Et

İfade Özgürlüğü Kavramı

İfade özgürlüğü, “insanın serbestçe düşünce ve bilgilere ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve kanaatlerden dolayı kınanamaması ve bunları tek başına ya da başkalarıyla birlikte (dernek, toplantı, sendika vb.) çeşitli yollarla (söz, basın, sinema, tiyatro vb.) serbestçe açıklayabilmesi, savunabilmesi, başkalarına aktarabilmesi...

Okumaya Devam Et

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerliliği

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun [“TBK”] tahliye taahhüdüne ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 352. maddesine göre; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak...

Okumaya Devam Et

Yargıtay Karar İncelemesi

Davacıların ölenin salt mirasçısı değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun...

Okumaya Devam Et

Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği

Genel kurul toplantılarında alınan kararlar bazı hallerde geçersiz nitelik taşıyabilir. Toplantının kanunda öngörülen şekil ve usule uygun yapılmaması, oy hakkı olmayan kişilerin kararlara katılması, kanun ve esas sözleşme hükümlerine aykırı kararlar alınması, bir grup pay sahibinin zarar uğratılması amacıyla karar...

Okumaya Devam Et

Tek Kişilik Anonim Şirketlerde Genel Kurul

Bu araştırmada 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra kurulmuş olan tek kişilik şirket olarak kurulmuş veya çok ortaklı şirketlerin tek ortaklı şirkete dönüşümü sonucunda her yıl yapılma zorunluluğu bulunan genel kurul toplantısının yapılması ve alınan kararların geçerliliği irdelenmiştir...

Okumaya Devam Et

Miras - Ölene Kadar Bakma

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 505. maddesine göre; mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta (vasiyetname, miras sözleşmesi..) bulunabilmektedir. Saklı pay oranları kanunun 506. maddesinde sayılmış olup, aşağıda yer...

Okumaya Devam Et

Kredi Kartı İşlemlerine İtirazın Sonuçları

Kredi kartı bilgilerinin kart hamilinin bilgisi ve onayı dışında kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlerde, işlemin iptal edilmesi ve bedel iadesi yapılmasının mevzuat ve Yargıtay içtihatları kapsamında incelenmesi neticesinde oluşturduğumuz hukuki değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır...

Okumaya Devam Et

İş Akdinin Geçerli Nedenle Feshi

Bildiğimiz üzere, iş sözleşmesi işçi veya işverenin tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilebilmektedir. Taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdiren irade beyanına “ fesih bildirimi” denilmektedir. Fesih bildirimi karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek taraflı bir irade beyanıdır. İş güvencesine sahip olanlar...

Okumaya Devam Et

İkale Sözleşmesinin Geçerliliği

Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde, ikale sözleşmelerinin iş sözleşmelerinin sona erdirilme sebeplerinden biri olabileceği konusunda bir tereddüt yoktur. Ancak hiçbir sınırlama olmadan, belli bir çerçeve çizilmeden tarafların ortak iradelerini beyan ederek iş sözleşmelerini sona erdirebilecekleri kabul edilirse...

Okumaya Devam Et

Haklı Nedenle Fesih

Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal sona erdirmesidir. Bu fesih türü, belirli nedenlerin ortaya çıkması sonucunda sözleşmeyi sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek olan tarafın sözleşmeden kurtulmasına imkan sağlamaktadır. İş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshine imkan veren haklı...

Okumaya Devam Et

Haklı Neden ile Geçerli Neden Feshinin Farkları

Geçerli sebep ve haklı sebep kavramları konumuz açısından karıştırılmaya müsait kavramlardır. Geçerli sebep kavramı Türk İş Hukukuna iş güvencesi sisteminin girmesi ile dahil olmuş bir kavramdır. Bu açıdan haklı sebep kavramı geçerli sebep kavramından daha öncesine dayanan ve daha eski bir kavram olarak Türk İş Hukukunda...

Okumaya Devam Et

Delil Sözleşmesi

6100 sayılı HMK, dördüncü kısmı ispat ve delillere ayırmış her sırasıyla belge ve senet, yemin, tanık, bilirkişi incelemesi, keşif ve uzman görüşü başlıkları altında delilleri tek tek incelemiştir. Ayrıca tüm bu delillerin ele alındığı dördüncü kısmın ilk bölümü ise 187-198. maddeler arasında ortak hükümlere ayrılmıştır...

Okumaya Devam Et

Çekte Ciro

Çek, TTK'nın Kıymetli Evrak'a ilişkin Üçüncü Kitabının Dördüncü Faslında "Kambiyo Senetleri" başlığı altında poliçe ve bono ile birlikte düzenlenmiş bulunan kıymetli evrak vasfını haiz senetlerden biridir. Türk Hukukunda çeke ilişkin temel kaynak TTK’dır. TTK hükümlerinin çeke ilişkin tüm sorunları çözmede yetersiz kalması...

Okumaya Devam Et

Akarpınar Hukuk Bürosu

Adres: T.Cemal Beriker Blv. No:7 Dr. A. Kağızman İş Merkezi Kat:1/204 Seyhan / Adana
Tel : +90 322 351 30 10
Fax: +90 322 351 79 47
E-Mail: info@akarpinar.av.tr